AQUAMAESTRO llak

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

AQUAMAESTRO BAZË THEMELORE AKRILIKE PER LLAK PARKETI është llak themelor një komponentësh akrilo-poliuretan në bazë uji. Dallohet për nga shkëlqimi dhe plotësi të filmit. Shumë mirë mbush poret dhe fugat e vogla. Është i fortë dhe grryhet mirë.

MËNYRA E APLIKIMIT :

Para përdorimit duhet përzier mirë! Parketi duhet të jetë i tharë (lagështia e lejuar e parketit 8-10%), i grryer(letër grrithëse nr.150) dhe pas grryerjes të mënjanohet pluhuri.

Kushtet optimale të punës 18-22°C dhe lagështia relative e ajrit deri 40-65%. Aquamaestro llak bazë themelore akrilike mund të grryhet me letër grrithëse nr.180-220 pas 4-6 orëve, dhe t♪ aplikohet shtresa e parë Aquamaestro 2K PU llap për parket.Veglat duhet menjëherë të pastrohen në ujë. Llaku themelor aplikohet me rul për llaqe me bazë uji apo furçë.

E përdorshme së paku deri në datën e vendosur në ambalazhë, i deponuar në hapësirë të thatë, të ajrosur mirë dhe larg ekspozimit të rrezeve të diellit në temperaturë nga +5°C deri + 25°C.

VEPRIMET ME MBETJET E PRODUKTI DHE AMMALAZHIT:

Mbetjet e produktit të mos hudhen në ambientin rrethues. Mbetjet e produktit dhe ambalazhin duhet ta dorëzoni tek mbledhësit e autorizuar/përpunuesit apo në pikën më të afërt të riciklimit. HOS ( EU VOC) : A(g), 140 g/l ; max. 72 g/l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE