ULTRA decking oil

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

ULTRA DECKING OIL është vaj special i cili prodhohet nga vaji natyral dhe dyllit. Ideal është për mbrojtjen e sipërfaqeve të jashtme të drurit. ULTRA DECKING OIL ngadalson rritjen e algave dhe mykut në sipërfaqe dhe nga ndikimi i rreshjeve atmosferike.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Shtresa duhet të jetë e thatë(max. 12% lagështi), e pastërt dhe pa pluhur. Shtresa e lyera të vjetra të grryhen, të sanohen dëmtimet në dru.

APLIKIMI

Aplikohet i pa tretur me furcë deri në ngopje, të lihet në qetësi që vaji të thithet për 15min. Në sipërfaqet jo të thithshme teprica e vajit të pastrohet me lekcë nga pambuku.

MIRËMBAJTJA

Pas 6 muajve nga aplikimi i parë të aplikohet një shtresë për mirëmbajtje, dhe pas kësaj të lyhet cdo 12 muaj. për të patur mbrojtje optimale.

PARATRETMANI 

sipërfaqet paraprakisht të përpunuara duhet pastruar me mjete për pastrim Ultra decking cleaner. Të pastrohet me ujë të pastërt. Tarasat mund të përdoren pas 2 ditëve nga mbrojtja. Para dhe gjatë përdorimit produktin duhet përzier mirë, dhe pas ndalimin me punë ambalazhin me mbetje duet mirë të mbyllet.

Tharja: 5 orë. Tretësi: nuk duhet tretur. Veglat pastrohen me tretvs sintetik.

MBULIMI

10-12 m2/l, varësisht nga thithshmëria e sipërfaqes.

VËREJTJE

I PRIRUR VETENDEZJES! Leckat e lagura mund të ndizen pa prezencën e burimit të zjarrit, për këtë arsye pas përdorimit duhet të zhyten në ujë apo të ndizen. E përdorshme së paku deri në datën e vendosur në ambalazhë, i deponuar në hapësirë të thatë, të ajrosur mirë dhe larg ekspozimit të rrezeve të diellit në temperaturë nga +5°C deri + 25°C.

VEPRIMET ME MBETJET E PRODUKTIT DHE AMBALAZHIT:

Mbetjet e produktit të mos hudhen në ambientin rrethues. Mbetjet e produktit dhe ambalazhin duhet ta dorëzoni tek mbledhësit e autorizuar/përpunuesit apo në pikën më të afërt të riciklimit.  EU VOC kategorizimi dhe vlerat kufitare: A(i), 500 g/l; ky prodhim permban: max. 499 g/l.

 

NUANCAT

  • 02 i pangjyrë
  • 05 lisi
  • 09 dru tik
  • 13 druri me dru

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE