HARDLUX DS bazë

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

HARDLUX DS lyerës bazë për metal është lyerës shtresëtrashë me bazë të rezinave alkide nga uretani dhe pigmenteve antikorrozive. Lyerës bazë në sistemet e mbrojtjes alkide  të konstruksioneve metalike, paisjeve në bujqësi  etj. Këtë lyerës e karakterizon rezistenca e mirë kohore.Përdoret në kombinim me lyerës të ndryshëm përfundimtar alkid.

TRETJA

Tretës sintetik. KUSHTET, LIMITET ATMOSFERIKE: temperatura e rrethinës min. + 5 °C, lagështia relative e ajrit max. 85%, temperatura e shtresës min.3 °C më e lartë se në mëngjes.

PERGATITJA E SIPERFAQES 

pastrim me makinë apo me dorë deri në St2 sipas HRN EN ISO 12944/4.Sipërfaqja duhet të jetë paraprakisht e thatë, e pastërt dhe pa yndyrë.

MENYRA E APLIKIMIT

me spërkatje pa ajër, në sipërfaqe të vogla mund të aplikohet me furcë apo rul. Tharja: Lyerësi thahet për 4h në temperaturë nga 20 °C. Min.

INTERVALI BRENDA LYERJEVE

8 h në temperaturën 20 °C. E përdorshme së paku deri në datën e vendosur në ambalazhë, i deponuar në hapësirë të thatë, të ajrosur mirë dhe larg ekspozimit të rrezeve të diellit në temperaturë nga + 5 °C deri + 25 °C.

VEPRIMET ME MBETJET E PRODUKTIT DHE AMBALAZHIT

Mbetjet e produktit të mos hudhen në ambientin rrethues. HOS kategorija dhe afati i qendrueshmerise: A (i), 500 g/l; ky prodhim permban: max. 499 g/l.

 

NUANCAT

  • T202 gri

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE