HARDLUX rust beater

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

HARDLUX RUST BEATER është lyerës antikorroziv i cili thahet në kontakt me ajrin, me veti të shkëlqyeshme mekanike; lyerës themelor dhe mes shtresave i cili mund të përdoret direkt në ndryshkun i cili e lidh korrozionin, e neutralizon atë dhe e ndalon zgjërimin e mëtutjeshëm. Përdorimi: Përdoret për mbrojtjen e të gjitha llojeve të konstruksioneve metalike, paisjeve për industri dhe paisjeve tjera metalike të cilat pjesërisht ose vazhdimisht janë të ekspozuar ndikimeve atmosferike në kushte normale. Si shtresë përfundimtare rekomandohet Hardlux metal efekt lak / Hardlux profesional lak / Hardlux hammerschlag efekt lak / kemolux BS lak / Kemocel BS lak. Për të arritur efektin maksimal rekomandohet që të largoni ndryshkun, yndyrërat dhe lagështinë nga sipërfaqja e metalit. Lyerësi të aplikohet me furcë/rul/spërkatje në dy shtresa. Produkti duhet përzier mirë para dhe gjatë përdorimit!

THARJA

Lyerësi është i tharë pas 1-2 orëve në temp. prej 20°C.

INTERVALI BRENDA LYERJEVE

1h.

MBULIMI

10-11 m2/l në një shtresë me trashësi filmi prej 30 µm.

PAKETIMI

0,75 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE